બેન્ક્વેટ હોલ

Hotel Myriad

વેજ પ્લેટ ₹ 550 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 650 માંથી

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 35, 70, 250 લોકો

+91 11 4117 0654

19, Vidhan Sabha Marg, Hazratganj, Lucknow
+91 11 4117 0654
બેન્ક્વેટ હોલ