બેન્ક્વેટ હોલ

Hotel Clarks Avadh

વેજ પ્લેટ ₹ 2,000 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 2,400 માંથી

4 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 60, 250, 250, 300 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 800 લોકો

1 ટેરેસ 250 લોકો

+91 77954 0 0102

8, Mahatma Gandhi Marg, Narpatkhera, Hazratganj, Lucknow
KD Singh Babu Stadium
+91 77954 00102
https://www.facebook.com/Hotel-Clarks-Avadh-1603022023317282/
http://www.clarksavadh.com/
banquets@clarksavadh.com
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Tulsi Theater

₹ 699 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

125, 300, 800 લોકો માટે 3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

Hotel Myriad

₹ 550 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

35, 70, 250 લોકો માટે 3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

Le Grand Banquet Hall

₹ 800 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

700 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર જગ્યા