બેન્ક્વેટ હોલ

Hotel Lineage

વેજ પ્લેટ ₹ 1,100 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 1,300 માંથી

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 125, 300 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 50 લોકો

+91 73792 2 2260

CP-73, Viraj Khand, Gomti Nagar, Lucknow
+91 73792 22260
+91 96708 87777
+91 73792 22261
+91 522 272 7777
info@hotellineage.com
http://hotellineage.com/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Aura Lounge

₹ 999 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

150 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર જગ્યા

Hotel Vaibhav Inn

₹ 750 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

200, 200 લોકો માટે 2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

Cappuccino Blast

₹ 800 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

60 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર જગ્યા