બેન્ક્વેટ હોલ

Dhorizon Restro and Lounge

વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 700 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 200 લોકો

+91 79916 3 3300

2nd Floor, B-59, Sector H, Adjacent Fragrantor’s, Aliganj, Lucknow
Near Puraniya Chauraha
+91 79916 33300
+91 97935 33300
+91 79916 33300
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Manas Marriage Lawn

₹ 500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

200 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર જગ્યા

1500 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યા

Amar Preet Lawn

₹ 625 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

70 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર જગ્યા

2000 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યા

150 લોકો માટે 1 ટેરેસ

Lucknow Lawn

100 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર જગ્યા

800 લોકો માટે 1 આઉટડોર જગ્યા

1000 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યા