બેન્ક્વેટ હોલ

Hotel Ayushmaan Grand

વેજ પ્લેટ ₹ 750 માંથી

4 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 50, 200, 250, 300 લોકો

+91 87656 1 2884

Chinhut, Dewa Road, Adjacent to Allahabad Public School, Lucknow
Allahabad Public School
+91 87656 12884
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Hotel Vaibhav Inn

₹ 750 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

200, 200 લોકો માટે 2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

DiDi Hotel Alambagh

₹ 750 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

200 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર જગ્યા

Umang Party Lawn

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

50 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર જગ્યા

2000 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યા