લખનઉ માં લગ્નનું કેટરિંગ

બેન્ક્વેટ મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 800 માંથી

Metro Catering And Event

બેન્ક્વેટ મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 800 – 1,500

રિસેપ્શન મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 800 – 1,500

કૉફી બ્રેક, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 200 – 300

બેન્ક્વેટ મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 600 – 750

વધુ 18 બતાવો