બેન્ક્વેટ હોલ

Gomti Lawn

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 200, 200 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 500 લોકો

+91 93077 9 9922

Sitapur Rd, Opposite Shia Degree College, Khadra, Daliganj, Lucknow
Shia Degree College
+91 93077 99922
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Rameshwaram Palace

₹ 450 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

200 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર જગ્યા

100 લોકો માટે 1 આઉટડોર જગ્યા

500 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યા

Mahalaxmi Lawn

1400 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યા

Resova Banquets and Lawns

₹ 575 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

300 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર જગ્યા

1000 લોકો માટે 1 આઉટડોર જગ્યા

Lawn 3 ફોટાઓ
Hall 1 ફોટો
Hall 1 ફોટો
9 ફોટાઓ. પહેલા
નવું
  • નવું
  • સૌથી વધુ લોકપ્રિય
  • સહુથી વધુ ચર્ચીત