ಲಕ್ನೋ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಅಡುಗೆ ಒದಗಿಸುವವರು

ಔತಣಕೂಟ ಮೆನು, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 800 ಯಿಂದ

Metro Catering And Event

ಔತಣಕೂಟ ಮೆನು, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 800 – 1,500

ರಿಸೆಪ್ಶನ್ ಮೆನು, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 800 – 1,500

ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 200 – 300

ಔತಣಕೂಟ ಮೆನು, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 600 – 750

ಹೆಚ್ಚು 18 ತೋರಿಸಿ