ಲಕ್ನೋ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಯೋಜಕರು

ರೆಡಿಮೇಡ್ ವಿವಾಹ

₹ 5,00,000 – 15,00,000

ವಿವಾಹ ಯೋಜನೆ

₹ 1,00,000 – 5,00,000

ವಿವಾಹ ಮ್ಯಾಂಗರ್

₹ 20,000 – 1,00,000

ರೆಡಿಮೇಡ್ ವಿವಾಹ

₹ 1,00,000 ಯಿಂದ

ವಿವಾಹ ಯೋಜನೆ

₹ 1,00,000 ಯಿಂದ

ಹೊರ ಪ್ರದೇಶ ನೋಂದಣಿ

₹ 1,00,000 ಯಿಂದ

ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ