ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Millennium Club

2 ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ 550, 600 പിപിഎൽ

+91 99191 9 2020

2C-42, Raebareli Rd, Vrindavan Yojna-2, Sector 2, Vrindavan Colony, Lucknow
+91 99191 92020
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സമാന സ്ഥലങ്ങൾ
Hotel Divine Classic Inn

400₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

2 60, 130 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

Shree Ganpati Sweets & Banquets

700₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

1 110 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം

Om Lawns

400₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

1 800 ആളുകൾക്കായി പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം