ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Saxena Marriage Hall

3 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ 350, 350, 350 പിപിഎൽ

+91 98390 7 3318

2CP 203-204-205, E-Block, Rajajipuram, Near Taxi Stand, Block F, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017, Lucknow
Near New Tempo Stand
+91 98390 73318
+91 94150 11439
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സമാന സ്ഥലങ്ങൾ
Lohia Lawn

500₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

1 200 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം

1 300 ആളുകൾക്കായി പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം

1 600 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം

The Moment Banquets & Lawn

900₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

1 900 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം

Babian Imperial Resort

700₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

1 200 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം

2 600, 5000 ആളുകൾക്കായി പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

1 450 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം