റെസ്റ്റോറന്റ്

Olive Garden Banquet

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍700₹

നോണ്‍ വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍950₹

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ 40, 130 പിപിഎൽ

+91 11 4314 8904

K97, Aashiyana Chauraha, Sector K, LDA Colony, Lucknow
+91 11 4314 8904
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍