ലക്നൗലെ വിവാഹ പാചകം

1 വ്യക്തിക്കുള്ള ബാങ്ക്വറ്റ് മെനു

മുതല്‍800₹

Metro Catering And Event

1 വ്യക്തിക്കുള്ള ബാങ്ക്വറ്റ് മെനു

800 – 1,500₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള റിസപ്‌ഷൻ മെനു

800 – 1,500₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള കോഫി ബ്രേക്ക്

200 – 300₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള ബാങ്ക്വറ്റ് മെനു

600 – 750₹

കൂടുതല്‍ 18 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക