ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Shree Ganpati Sweets & Banquets

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍700₹

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം 110 പിപിഎൽ

+91 11 4307 7676

Uthrathia Bazaar, Near Shaheed Path, Sector 1, Vrindavan Colony, Lucknow
+91 11 4307 7676
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
Indoor space 4 ഫോട്ടോകള്‍
16 ഫോട്ടോകള്‍.
പുതിയത്
  • പുതിയത്
  • ഏറ്റവും പ്രശസ്തം
  • എറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്തത്
ആദ്യം