லக்னோ இல் உள்ள திருமண சமையல் ஏற்பாளர்கள்

விருந்து மெனு, நபர் ஒன்றிற்கு

₹ 800 முதல்

Metro Catering And Event

விருந்து மெனு, நபர் ஒன்றிற்கு

₹ 800 – 1,500

வரவேற்பு மெனு, நபர் ஒன்றிற்கு

₹ 800 – 1,500

காஃபி பிரேக், நபர் ஒன்றிற்கு

₹ 200 – 300

விருந்து மெனு, நபர் ஒன்றிற்கு

₹ 600 – 750

மேலும் 17 ஐக் காண்பி