விருந்து ஹால்

Babian Imperial Resort

2 உட்புற இடங்கள் 200 நபர்கள்

2 வெளிப்புற இடங்கள் 600, 5000 நபர்கள்

1 உட்புற + வெளிப்புற இடம் 450 நபர்கள்

+91 11 4314 5662

275, Mallpur, Kanpur By Pass Road, Mallpur, Lucknow
+91 11 4314 5662
விருந்து ஹால்

Babian Imperial Resort - லக்னோ இல் திருமணம் நடைபெறுமிடம்

சிறப்பு அம்சங்கள்

Venue type விருந்து ஹால்
இருப்பிடம் நகரத்தில்
உணவுச் சேவை சைவம், அசைவம்
சமையல் வகை Multi Cuisine
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், வங்கிப் பரிமாற்றம், கிரெடிட்/டெபிட் அட்டை
Guests rooms 32 அறைகள், ₹ 3,500 – 5,300 for standard double room
சிறப்பு அம்சங்கள் மேடை, குளியலறை
500 கார்களுக்கு தனிப்பட்ட பார்க்கிங்
மதுபானம் இல்லை
நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானத்தைக் கொண்டு வரமுடியாது
DJ is not provided by the venue
புதுமணத் தம்பதிகளுக்கு அறை
Guest rooms available

5000 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

வகை வெளிப்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 5000 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 2500 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 700 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
வாடகைக் கட்டணம் ₹ 3,20,000
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 700/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 900/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் இல்லை

600 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

வகை வெளிப்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 600 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 350 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 200 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
வாடகைக் கட்டணம் ₹ 2,75,000
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 700/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 900/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் இல்லை

Lawn Plus Hall

வகை உட்புற + வெளிப்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 450 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 250 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 150 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
வாடகைக் கட்டணம் ₹ 1,70,000
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 700/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 900/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்

Hall 1

வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 200 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 160 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 100 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
வாடகைக் கட்டணம் ₹ 35,000
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 700/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 900/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்

Conference Room

வகை உட்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 50 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 20 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
வாடகைக் கட்டணம் ₹ 15,000
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 700/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 900/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்