లక్నో లో వివాహ కేటరింగ్

బాంక్వెట్ మెనూ, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 800 నుంచి

Metro Catering And Event

బాంక్వెట్ మెనూ, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 800 – 1,500

రిసెప్షన్ మెనూ, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 800 – 1,500

కాఫీ బ్రేక్, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 200 – 300

బాంక్వెట్ మెనూ, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 600 – 750

18 మరిన్ని చూపించు